Regulamin

§ 1 Podstawowe definicje

 1. Serwis - internetowy serwis Nuzle.pl, dostępny w domenie internetowej nuzle.pl, będący platformą umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert pracy.
 2. Operator - Simplo sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 PLN, świadczenia na rzecz Użytkownika udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Nuzle.pl , w celu przechowywania przez Operatora danych w postaci ofert pracy, które są udostępniane na stronach Nuzle.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Użytkownik -osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub zamieściła ofertę;
 4. Oferta - strona/przestrzeń serwerowa Nuzle.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz logo zamieszczone przez niego w postaci oferty pracy.
 5. Limit Dodawania - dozwolona ilość ogłoszeń, jaką dany Użytkownik może zamieścić za darmo. Po przekroczeniu Limitu Dodawania, w celu dalszego zamieszczania ogłoszeń konieczne jest wykupienie Pakietu Dodawania, zgodnie z cennikiem załączonym do Regulaminu.
 6. Pakiet Dodawania - oferta płatnych Ogłoszeń, skierowana do Użytkowników, którzy wykorzystali już Limit Dodawania, a chcą dodać kolejne ogłoszenie na strony serwisu Nuzle.pl. Rodzaje Pakietów Dodawania, dostępność form płatności oraz cennik zawarty jest w niniejszym regulaminie jako §6 pkt.11
 7. Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu Nuzle.pl jest to świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operator, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na Nuzle.pl z zastrzeżeniem, że oferty zamieszczone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
 2. Włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z Nuzle.pl.
 3. W przypadku wymagań posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Zawarcie i rozwiązanie umów

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu przez Użytkownika.
 2. W przypadku Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
 3. Za wypowiedzenie umowy uważane jest również odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator ma prawo usunąć Użytkownika w przypadku
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 5. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 6. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 7. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 8. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z opcji serwisu, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

§ 5 Zamieszczanie ofert

 1. Zamieszczanie 3 ofert w serwisie Nuzle.pl jest bezpłatne
 2. Po przekroczeniu darmowego limitu należy wykupić limit ogłoszeń
 3. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej. Ogłoszenia, które dodane zostały ponad darmowy Limit dodawania, po upływie 90 dni wymagają ponownego wniesienia opłaty.
 4. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko ofert i ogłoszeń pracy
 6. Dodanie Oferty nie wymaga rejestracji ani logowania się.
 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej jednego stanowiska pracy. Ta sama ofera pracy nie może być oferowana w różnych miejscowościach lub kategoriach.
 8. Oferty użytkownika powiązanie są jego adresem mailowym.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert.
 12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w serwisie:
  1. Ofert fikcyjnych;
  2. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  3. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
  4. Ofert pracy chałupniczej;
  5. Ofert pracy w marketingu bezpośrednim, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Oferty z serwisu po jej dezaktualizacji.

§ 6 Promowanie ofert

 1. Serwis Nuzle.pl umożliwia płatne promowanie ofert.
 2. Oferta promowana "Wyróżniona":
  1. Oferta "Wyróżniona" podlega opłacie zgodnie z cennikiem promowań (§6 pkt 10).
  2. Oferta "Wyróżniona" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Wyróżniona" jest podświetlone na tle innych ofert kolorowym tłem,
  4. Oferta "Wyróżniona" jest automatyczne odświeżana co 14 dni.
 3. Oferta promowana "Regionalna":
  1. Oferta "Regionalna" podlega opłacie zgodnie z cennikiem promowań (§6 pkt 10).
  2. Oferta "Regionalna" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Regionalna" jest podświetlone na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem,
  4. Oferta "Regionalna" widoczne jest w wielu miejscowościach do 100km od wybranej lokalizacji,
  5. Oferta "Regionalna" jest automatyczne odświeżana co 10 dni.
 4. Oferta promowana "Ogólnopolska":
  1. Oferta "Ogólnopolska" podlega opłacie zgodnie z cennikiem promowań (§6 pkt 10).
  2. Oferta "Ogólnopolska" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Ogólnopolska" jest podświetlone na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem,
  4. Oferta "Ogólnopolska" widoczne jest w wielu miejscowościach na Nuzle.pl,
  5. Oferta "Ogólnopolska" jest automatyczne odświeżana co 7 dni.
 5. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT zgodnie z dyspozycją złożoną w trakcie procesu zamawiania promowania. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych nabywcy.
 6. W przypadku braku złożenia dyspozycji w trakcie procesu zamawiania, aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi promowania, wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email kontakt@nuzle.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 7. Faktura VAT wystawiana jest dla każdej transakcji niezależnie.
 8. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.
 9. Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem Digital Virgo Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4.
 10. W przypadku promowania oferty z dodatkowymi lokalizacjami, promowane jest wyłącznie jedno ogłoszenie, dodane w głównej lokalizacji.
 11. Cennik:
Nazwa usługi Cena SMS Premium (brutto) Cena płatności przelewem (brutto)
Promowania na listach ogłoszeń
Promowanie lokalne na okres 14 dni 30,77 zł 25,77 zł
Promowanie regionalne na okres 14 dni 67,77 zł 57,77 zł
Promowanie ogólnopolskie na okres 14 dni - 248,77 zł
Promowanie lokalne na okres 30 dni 57,77 zł 49,77 zł
Promowanie regionalne na okres 30 dni 117,77 zł 82,77 zł
Promowanie ogólnopolskie na okres 30 dni - 367,77 zł
Promowanie lokalne na okres 90 dni 140,77 zł 132,77 zł
Promowanie regionalne na okres 90 dni - 234,77 zł
Promowanie ogólnopolskie na okres 90 dni - 877,77 zł
Limity dodawania
Dodanie jednego ogłoszenia 21,77 zł 17,77 zł
Pakiet 15 ogłoszeń 178,77 zł 147,77 zł
Pakiet 30 ogłoszeń 234,77 zł 217,77 zł
Pakiet 50 ogłoszeń - 327,77 zł
Linki aplikacyjne
Własny link aplikacyjny 17,77 zł 14,77 zł
Pakiet 15 linków do aplikowania 207,77 zł 197,77 zł
Pakiet 30 linków do aplikowania - 357,77 zł
Pakiet 50 linków do aplikowania - 517,77 zł
Usługi dodatkowe
Publikacja oferty na Lento.pl na okres 14 dni 17,77 zł 14,77 zł
Publikacja oferty na Lento.pl na okres 30 dni 34,77 zł 25,77 zł
Publikacja oferty na Lento.pl na okres 90 dni 82,77 zł 77,77 zł
Ogłoszenie na stronie głównej na okres 14 dni 37,77 zł 30,77 zł
Ogłoszenie na stronie głównej na okres 30 dni 57,77 zł 49,77 zł
Ogłoszenie na stronie głównej na okres 90 dni 178,77 zł 147,77 zł
Pokazuj logo na liście wyszukiwania na okres 14 dni 17,77 zł 14,77 zł
Pokazuj logo na liście wyszukiwania na okres 30 dni 23,77 zł 19,77 zł
Pokazuj logo na liście wyszukiwania na okres 90 dni 57,77 zł 49,77 zł
Etykieta Pilne - 14 dni 17,77 zł 14,77 zł
Etykieta Pilne - 30 dni 23,77 zł 19,77 zł
Etykieta Pilne - 90 dni 57,77 zł 49,77 zł
Super oferta na okres 14 dni 82,77 zł 58,77 zł
Super oferta na okres 30 dni 173,77 zł 165,77 zł
Super oferta na okres 90 dni - 367,77 zł
Codzienne odświeżanie ogłoszenia - 14 dni 19,77 zł 17,77 zł
Codzienne odświeżanie ogłoszenia - 30 dni 27,77 zł 23,77 zł
Codzienne odświeżanie ogłoszenia - 90 dni 67,77 zł 57,77 zł
Codzienne odświeżanie ogłoszenia - 7 dni 10,77 zł 7,77 zł
Top ogłoszenie - 14 dni 17,77 zł 14,77 zł
Top ogłoszenie - 30 dni 23,77 zł 19,77 zł
Top ogłoszenie - 90 dni 57,77 zł 49,77 zł
Dodatkowa lokalizacja 13,77 zł 9,77 zł
Informacje o ogłoszeniu 7,77 zł 5,77 zł
Aktywacja karty płatniczej - 1,00 zł

§ 7 Typy ofert pracy

Serwis Nuzle.pl umożliwia dodawanie ofert pracy w trzech różnych typach ofert.
 1. Oferta typ: Darmowe:
  1. Podlega na dodaniu oferty pracy za darmo, o ile Użytkownik nie wykorzystał już darmowego limitu dodawania ogłoszeń.
  2. Wyświetlane jest na liście ofert pracy przez 14 dni,
  3. Pozwala na dokupienie dowolnych usług świadczonych przez Nuzle.pl zgodnie z cennikiem usług (§6 pkt 11)
  4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne darmowe ogłoszenie
 2. Oferta typ: Basic:
  1. Podlega opłacie zgodnie z cennikiem usług (§7 pkt 4).
  2. Prezentowana jest na listach ofert pracy przez 30 dni,
  3. Podświetlona jest na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jako oferta promowana lokalnie przez 14 dni,
  4. Wyświetlana jest dodatkowo w 3 wybranych lokalizacjach,
  5. Logo ogłoszeniodawcy jest wyświetlane na listach ogłoszeń,
  6. Oferta pracy publikowana jest na stronach serwisu partnerskiego Lento.pl,
  7. Jest automatyczne odświeżana przez 7 dni.
 3. Oferta typ: Pro:
  1. Podlega opłacie zgodnie z cennikiem usług (§7 pkt 4).
  2. Prezentowana jest na listach ofert pracy przez 90 dni ,
  3. Podświetlona jest na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jako oferta promowana regionalnie przez 30 dni,
  4. Wyświetlana jest dodatkowo w 5 wybranych lokalizacjach,
  5. Logo ogłoszeniodawcy jest wyświetlane na listach ogłoszeń,
  6. Oferta pracy publikowana jest na stronach serwisu partnerskiego Lento.pl,
  7. Ogłoszenie wyświetlane jest na stronie głównej Nuzle.pl przez 30 dni
  8. Ogłoszenie będzie posiadać etykietę „Pilne” przez 14 dni,
  9. Jest automatyczne odświeżana przez 14 dni.
 4. Cennik usług:

  Nazwa usługi Cena SMS Premium Cena płatności przelewem
  Oferta typ: Basic 123,71 zł (100,58 zł netto) 95,66 zł (77,77 zł netto)
  Oferta typ: Pro - 341,66 zł (277,77 zł netto)

§ 8 Zasady dodawania opinii o pracodawcy

 1. Każda dodana opinia o pracodawcy w serwisie może dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Przedsiębiorcy.
 2. Opinie są opatrywane podpisem Użytkownika, stanowiącego jego nazwę użytkownika.
 3. Opinia o Pracodawcy może stanowić wyłącznie osobiste doświadczenia Użytkownika, wynikające z relacji pracownik- pracodawca, i muszą dotyczyć czasu, w którym Użytkownik był zatrudniony u Pracodawcy.
 4. Opinia może być wystawiana tylko przez jednego Użytkownika, a ich treść nie może opierać się na doświadczeniach lub relacjach osób trzecich.
 5. Jeden Użytkownik, może wystawić tylko jedną opinię na profilu danego Pracodawcy. Zamieszczanie więcej niż jednej opinii, może skutkować usunięciem opinii, które zostaną dodane jako kolejne. W przypadku rażcego naruszenia zasady pojedynczej opinii, Administrator może zablokować możliwość wystawiania opinii dla danego Użytkownika.
 6. Wystawionych w serwisie opinii nie można edytować ani usuwać.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie w treści opinii jakichkolwiek reklam, treści marketingowych czy tzw. lokowania produktów. Ponadto niedozwolone jest zamieszczanie w treści opinii linków do stron internetowych.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii przez innych Pracodawców na własnych profilach w serwisie Nuzle.pl. W przypadku próby manipulacji opiniami, informacjami lub ocenami przez Pracodawcę, Administrator ma prawo do usunięcia opinii, a w rażących przypadkach również do blokady konta Pracodawcy.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii, które naruszają przepisy prawa, dobra osób trzecich oraz zasady współżycia społecznego. W szczegółności, niedozwolone jest zamieszczanie opinii, które są:
  1. niezgodne z prawdą;
  2. naruszające przepisy prawa, a w szczególności stanowiące formę oskarżenia o popełnieniu przestępstwa, zawierające dane osobowe lub dane wrażliwe;
  3. naruszają dobra osobiste, a wszczególności te, których treści są wulgarne, niecenzuralne, obraźliwe, zawierające przezwiska, odnoszące się do sfery prywatnej; kwestionujące kwalifikacje zawodowe Przedsiębiorcy;
  4. naruszają zasady współżycia społecznego, a w szczególności ich treści, które wzywają do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc.;
 10. Niedozwolone jest dodawanie wzajemnych opinii o sobie, przez osoby zatrudnione lub współpracujące z tym samym Pracodawcą.
 11. Użytkownik dodający opinię oświadcza, iż opinia, która wystawił jest zgodna z prawdą I z rzeczywistym stanem rzeczy.
 12. Administrator ma prawo do usunięcia opinii, jezeli jest ona niezgodna z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa, a Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Administratora.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkowników, dodających opinię w serwisie, polegającej na konieczności podania przez Użytkownika swojego adresu email.
 14. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za treści opinii, wystawianych przez Użytkowników.

§ 9 Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Operatora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Nuzle.pl.
 3. Operator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Nuzle.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych zamieszczonych ofert ze stanem faktycznym.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ofertą, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 5. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania oferty.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Nuzle.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

§ 10 Reklamacje

 • Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Operatora, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: kontakt@nuzle.pl.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  - oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Operator ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.
 • Reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać do Digital Virgo Polska S.A. reklamacje@digitalvirgo.pl lub infolinie +48 22 312-1000 (koszt za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora).

§ 11 Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pragniemy dostarczyć Ci informacje, co dokładnie dzieje się z Twoimi danymi osobowymi w serwisie Nuzle.pl. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące prywatności i plików cookie kliknij poniższy link:

- Zmiana ustawień dotyczących prywatności i plików cookie
I. Kto jest Administratorem Twoich danych ? czyli komu je powierzasz?
 • Administratorem Twoich danych osobowych, jest Simplo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 20000,00 PLN
II. Jakie dane osobowe przetwarzamy - cel, podstawa prawna oraz czas
 1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie Nuzle.pl
  • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.
  • a) Usługi, dla których nie wymagane jest złożenia konta
   • Wykaz usług: W serwisie Nuzle.pl są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie Nuzle.pl
   • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności na Nuzle.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
  • b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta
   • Wykaz usług: W serwisie Nuzle.pl aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się odpowiedzi kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, dokumenty księgowe czy np. stan zakupionych pakietów. Przetwarzamy Twoje dane
   • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności na Nuzle.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
    Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.
 2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń
  • Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia.
   W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.
III. Komu udostępniamy Twoje dane?
 1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:
  • -zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
  • -zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
  • -zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

  W przypadku aplikowania na oferty pracy publikowane na stronach Serwisu, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił ofertę pracy. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

 2. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:
  • Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych.
  • Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania (Audience Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskich 13). Podmioty te wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika. Więcej na stronie https://audience-solutions.com/privacy-policy.html
   W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
  • Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne: Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.
IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.

Ponadto Twoje dane osobowe używane podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.

V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie Nuzle.pl i tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.

Twoje dane po usunięciu konta w Serwisie mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści (ogłoszeń) są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub usunięcia ogłoszenia.

Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.

Załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem Serwisu przechowywane są do 12 miesięcy. Po upływie tego czasu wiadomości są usuwane z serwera. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w serwisie Nuzle.pl

VI. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik posiada prawa , które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych - czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych - czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych - jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 4. Prawo do bycia zapomnianym - prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 5. Prawo do cofnięcia zgody - w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez Nuzle.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi - Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO
VII. Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:

 • - poprzez formularz kontaktowy na stronie
 • - przesłanie wiadomości droga mailową na adres: iodo@simplo.pl
 • - wysłać list drogą pocztową na adres: Simplo Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 16, 10-110 Olsztyn
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości