Specjalista/Inspektor nadzoru inwestorskiego

Miejsce pracy: Kraków
Region: Małopolskie
Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,
- ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,
- terminowo wypłacane wynagrodzenie,
- dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
- zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie,
- świadczenia w ramach ZFŚS,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych (obywatelstwo polskie, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia),
- wykształcenie średnie techniczne lub wyższe,
- doświadczenie zawodowe: jeden rok,
- w przypadku ubiegania się o stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego – dodatkowo posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,
- znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie art. 35-38 ,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- znajomość programu do sporządzania kosztorysów inwestorskich,
- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
- biegła obsługa programów pakietu MS Office.

Zakres obowiązków na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
- sporządzanie potrzeb remontowych prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych, a wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wynikających z wszelkich nieprawidłowości stanu technicznego i zagrożeń w budynkach i infrastrukturze technicznej, celem opracowania zbiorczego planu remontów,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót i do czasu obowiązywania rękojmi lub udzielonej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zakresem rzeczowo-finansowym określonym w ofercie Wykonawcy i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- nadzorowanie robót remontowych, przebudowy i robót inwestycyjnych wykonywanych przez Wykonawców,
- uczestniczenie przy odbiorze lokali w związku z ich opuszczeniem przez dotychczasowych użytkowników,
- sporządzanie dokumentów i wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego odnośnie zakresu robót do zrealizowania,
- udział w naradach, wizjach i spotkaniach dotyczących realizacji robót remontowych, jak również rozpatrywanie złożonych skarg i interwencji,
- przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zgłaszanie podmiotom wyłonionym przez Zamawiającego do realizacji koniecznych prac konserwacyjnych, egzekwowanie i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz wzywanie wykonawców
do usunięcia wad, usterek,
- udział w pracach Komisji Przetargowych,
- uzupełnianie książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych.

Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty:
- sporządzanie dokumentów i wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- udział w naradach, wizjach i spotkaniach dotyczących realizacji robót remontowych, jak również rozpatrywanie złożonych skarg i interwencji,
- przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zgłaszanie podmiotom wyłonionym przez Zamawiającego do realizacji koniecznych prac konserwacyjnych, egzekwowanie i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
- udział w naradach, wizjach i spotkaniach dotyczących realizacji robót remontowych, jak również rozpatrywanie złożonych skarg i interwencji,
- uczestniczenie przy odbiorze lokali w związku z ich opuszczeniem przez dotychczasowych użytkowników,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz wzywanie wykonawców
do usunięcia wad, usterek,
- udział w pracach Komisji Przetargowych.

Wykaz wymaganych dokumentów (tj. dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane) oraz formularz kwestionariusza osobowego (do pobrania) dostępny jest w treści ogłoszenia o naborze (nr ref. ZBK_TT-23/20) na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&sub_dok_id=104362&nab_id=2638&MODE=nab&ACT=info

Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście poprzez wrzucenie koperty do urny umieszczonej przy wejściu nr 1 lub nr 2 do budynku Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie położonego przy ul. B Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres w terminie do dnia 26 października 2020 r. z oznaczeniem na kopercie nazwy stanowiska pracy Specjalista-TT-23/20 lub Inspektor nadzoru inwestorskiego-TT-23/20.

Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie dokumentów poprzez dostępną funkcję „Aplikuj teraz” nie oznacza zakwalifikowania do naboru, konieczne jest dostarczenie wymaganych dokumentów w formie papierowej na wyżej wskazany adres.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 291 - pokaż numer telefonu - 12 291 28 17 oraz na stronie internetowej zbk-krakow.plAplikuj na stanowisko:
Specjalista/Inspektor nadzoru inwestorskiego
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości