specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medycznyposzukuje kandydatki/a na stanowisko

specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych (Warszawa, 3305678)
Warszawa
Nr ref: APK/1210-69/2019/jobs.pl

Główne zadania:
z funduszy europejskich w Biurze Projektów Dydaktycznych

umowa o pracę na czas określony


przygotowanie wniosków o płatność i zestawień poniesionych wydatków w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich,
analiza, monitorowanie i uzgadnianie z innymi jednostkami Uczelni stanów rozliczeń projektów finansowanych z funduszy europejskich,
monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu,
weryfikacja i opisywanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektów finansowanych z funduszy europejskich,
współpraca z innymi działami Uczelni w zakresie przygotowania dokumentów projektowych w tym przygotowanie zapytań ofertowych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wdrażanie informacji i promocji realizowanych projektów zgodnie z wymogami programowymi,
sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów w obszarze realizowanych projektów.

Wymagania kwalifikacyjne:

wykształcenie wyższe,
co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich (preferowany Europejski Fundusz Społeczny),
wysokie umiejętności komunikacyjne,
sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

CV
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i inne kompetencje oraz kopie świadectw pracy wymagane będą na kolejnym etapie rekrutacji.

Dodatkowa zgoda:
Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach lub na inne stanowiska, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

'Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.' W takiej sytuacji złożona aplikacja będzie przechowywana przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirkii Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - adres email: Aplikuj
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22[sup]1[/sup] §1 Kodeksu pracy,a w przypadku podania szerszego zakresu danych będą one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej
w oparciu o art. 22[sup]1a[/sup] Kodeksu pracy w związku z 6 ust. 1 lit. a RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie 'RODO'.

Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania(z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), a także prawo do przenoszenia danych.

Nie przysługuje Pani/Panu:

prawo sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 22[sup]1[/sup] §1 Kodeksu pracy, lub w określonych przypadkach na podstawie art. 6 lit. a RODO,
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 22[sup]1a[/sup] Kodeksu pracy w związku z 6 ust. 1 lit. a RODO).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest,że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22[sup]1[/sup] § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne. W zakresie danych ujawnionych dobrowolnie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dokumenty prosimy składać do 20 września 2019r.


Dokumenty przyjmujemy:

w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia,
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,

Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na kopercie,

pocztą elektroniczną na adres Aplikuj z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia w tytule e-maila.


Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia."
Aplikuj na stanowisko:
specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości