Ślusarz / Kielce

Miejsce pracy: Kielce
Region: Świętokrzyskie
Będziesz zajmować się:
•przygotowaniem elementów do montażu (szlifowanie krawędzi za pomocą szlifierki kątowej lub stacjonarnej - gratowanie krawędzi)
•trasowaniem i wierceniem elementów za pomocą wiertarek stołowych lub magnetycznych
•transportem i składowaniem elementów na miejsce odkładcze

Szukamy Ciebie, jeśli:
•posiadasz wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
•znasz rynek techniczny
•masz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•jesteś osobą komunikatywną i odpowiedzialną
•umiesz pracować w zespole
•jesteś osobą sumienna i rzetelną
•posiadasz zdolności manualne oraz umiejętności praktycznego rozwiązania problemów technicznych

Co zyskasz?
•współpracę z najlepszymi specjalistami w branży
•wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Miejsce pracy:

Kielce

Aplikuj!

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. [Administrator danych]

Dane osobowe kandydatów do pracy na niniejsze stanowisko (Kandydat) będą przetwarzane przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach w Warszawie z siedzibą przy ul. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 33102, NIP: 778 - pokaż numer telefonu - 7780001070, REGON: 630 - pokaż numer telefonu - 630782880, kapitał zakładowy: 203 - pokaż numer telefonu - 203 937 500,00 zł, kapitał wpłacony: 203 - pokaż numer telefonu - 203 937 500,00 zł.

Ze Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach można kontaktować się w następujący sposób:

1) Pocztą tradycyjną pod adresem korespondencyjnym: ul. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

2. [Inspektor Ochrony Danych]

W Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach dokładamy staranności, aby dane osobowe Kandydatów były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. W tym celu powołaliśmy niezależnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Kandydaci mogą kontaktować się bezpośrednio:

1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: odo[małpa]skanska.pl

Kandydat może zamówić kontakt telefoniczny z Inspektorem Ochrony Danych przysyłając prośbę o kontakt wraz z podaniem numeru telefonu bezpośrednio na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych podany powyżej.
•1. [Cele i czas przetwarzania danych osobowych Kandydatów]

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

- wyłącznie na stanowisko, na które aplikuje Kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 3 miesięcy po wyłonieniu kandydata na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach potrzebowała jeszcze jednego kandydata na to samo stanowisko;

- jeżeli Kandydat wyrazi odrębną zgodę na umieszczenie jego zgłoszenia w bazie kandydatów do pracy w Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach, również na inne, podobne stanowiska w Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach. przez okres 1 roku "Chcę, aby Skanska S.A. Oddział Exbud Skanska w Kielcach umieściła moje zgłoszenie w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Oddział Exbud Skanska w Kielcach Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Oddział Exbud Skanska w Kielcach. "

4. [Podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych]

Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych wyłącznie informacji wynikających z przepisów prawa pracy, w tym informacji o posiadanych uprawnieniach lub okolicznościach szczególnych, jeżeli ich posiadanie / spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na tym stanowisku.

W dalszym etapie rekrutacji Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki swojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zaproszenie Kandydata do dalszego procesu rekrutacji lub może mieć wpływ na wynik weryfikacji Kandydata pod względem spełniania warunków formalnych na rekrutowane stanowisko.

Jeżeli Kandydat zdecyduje, że chce zamieścić w swoim zgłoszeniu informacje dodatkowe, przekraczające zakres wymaganych informacji wskazany w ogłoszeniu, jest zobowiązany zamieścić w swoim zgłoszeniu zgodę następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach z siedzibą w Warszawie." Na podstawie zgody będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata z korzyścią dla niego.

Jeżeli Kandydat nie zamieści ww. zgody i nie uzupełni jej na dalszym etapie rekrutacji, najpóźniej przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym, jego zgłoszenie zostanie niezwłocznie skasowane, a Kandydat będzie zobowiązany dostarczyć nowe zgłoszenie zawierające wyłącznie informacje wskazane przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcachw ogłoszeniu.

W przypadku, gdy Kandydat zostanie zaproszony do dalszego etapu rekrutacji składającego się z diagnozy potencjału menadżerskiego, zostanie uprzednio poproszony o wyrażenie oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

5. [Ujawnianie danych osobowych Kandydatów]

Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach nie udostępnia danych osobowych Kandydatów innym administratorom, chyba że taki obowiązek został nałożony na Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach na mocy przepisów prawa. Są to jednak wyjątkowe, sporadyczne sytuacje, np. wniosek sądu, prokuratury.

Jeżeli Kandydat wyraził zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie kandydatów do pracy, zgłoszenie rekrutacyjne Kandydata może zostać zweryfikowane przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach pod względem rekrutacji przeprowadzanych na potrzeby innych spółek Skanska. Zanim jednak Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcachudostępni zgłoszenie rekrutacyjne innej spółce Skanska, skontaktuje się z wybranymi Kandydatami i zapyta o zgodę na przekazanie zgłoszenia.

Ponadto, dane osobowe Kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcachw celu:

1) świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

2) przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, w szczególności badania potencjału menadżerskiego.

Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów nie wiąże się z ich przekazywaniem do państw trzecich przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach

6. [Korzystanie z Skanska Recruit]

W procesie rekrutacji do Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcachwykorzystywany jest Skanska Recruit, w którym Kandydaci mogą zamieszczać swoje zgłoszenia rekrutacyjne. Skanska Recruit jest administrowany przez Skanska AB z siedzibą w Szwecji jako odrębnego od Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach administratora danych. Oznacza to, że o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Skanska Recruit decyduje Skanska AB.

7. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Kandydat ma prawo:

1) Cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata przed jej cofnięciem, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem wyrażonej zgody nadal pozostaje legalne, lecz w momencie cofnięcia zgody Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach jest obowiązana zaprzestać ich przetwarzania (art. 7 RODO); cofnięcie zgody nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a także nie może powodować dla Ciebie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia;

2) Żądać od Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Kandydata. Jeżeli dane o Kandydacie są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Kandydatowi prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Kandydata oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

3) Sprostować dane osobowe dotyczące tego Kandydata. Jeżeli Kandydat uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

4) Żądać usunięcia danych osobowych Kandydata, przy czym jeżeli Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

5) Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
•Kandydat kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach będzie weryfikowała ich prawidłowość;
•Kandydat kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach.;
•Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Kandydatowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
•Kandydat wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach co do zasadności sprzeciwu;

6) Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Kandydata, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Kandydata administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw, Kandydat powinien wysłać pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu z Kandydatem na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości Kandydata lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie Kandydat chce skorzystać (byłoby najlepiej, gdyby to był numer telefonu).

8. [Organ nadzoru]

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 - pokaż numer telefonu - 22 531 03 00, adres e-mail: kancelaria[małpa]giodo.gov.pl. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na Skanska S.A. w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.

Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych Kandydatów oraz pomoc w realizacji ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi Kandydata, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Skanska SA Oddział Exbud Skanska w Kielcach który udzieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień, jak również sam podejmie działania wyjaśniające, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Aplikuj na stanowisko:
Ślusarz / Kielce
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości