Od referenta do specjalisty w Wydziale Nieruchomości

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Region: Kujawsko-pomorskie
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe administracyjne.
2. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe , w tym rok pracy w administracji publicznej.
3. Wiedza w zakresie administracji samorządowej i działalności ZDW, w tym w szczególności:
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- stawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
4. Znajomość struktur administracji publicznej w Polsce.
5. Znajomość obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów, w tym pakiet MS Office.
6. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
7. Umiejętność organizacji pracy własnej.
8. Umiejętność analitycznego myślenia.
9. Dokładność.
10. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
11. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe
1. Mile widziane studia podyplomowe w zakresie finansów publicznych.
2. Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.

Umowa na zastępstwo

Zakres wykonywanych obowiązków:
1. Prowadzenie analizy finansowej zobowiązań jednostki organizacyjnej wynikających z zadań realizowanych przez wydział.
2. Sporządzanie prognozy wydatków w horyzoncie kwartałów oraz roku budżetowego.
3. Sporządzanie zapotrzebowań na środki budżetowe w zakresie dotyczącym wydziału.
4. Uzgadnianie stanu środków finansowych z głównym księgowym oraz wydziałem merytorycznym finansowo-księgowym.
5. Sporządzanie stosownych opisów na decyzjach i rachunkach/fakturach wpływających do wydziału.
6. Prowadzenie bieżących analiz i zestawień finansowych w odniesieniu do każdej drogi wojewódzkiej.
7. Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem wysokości kwoty odszkodowań
za utracone prawo własności nieruchomości nabytej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Prowadzenie rejestru korespondencji wydziału oraz spisu spraw.
9. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej.
10. Terminowe, merytoryczno-formalne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej.
11. Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz instrukcji przeciw pożarowej.
12. Organizacja stanowiska pracy i efektywne wykorzystanie dnia pracy, przestrzeganie regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy*.
4. Klauzula informacyjna *.
5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. 2019 r poz. 1781 )
11. Oświadczenie kandydata o „Braku podległości służbowej pomiędzy osobami bliskimi w stosunku bezpośredniej podległości służbowej” na podstawie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 28 czerwca 2018 r.
12. Kopia prawa jazdy.

UWAGA!
Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy oraz klauzulę informacyjną pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej (http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?cid=93)

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r. nr 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Nieruchomości nr naboru ZDW.N1.111.8.2021”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 12 marca 2021 r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Oferty pracy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Aplikuj na stanowisko:
Od referenta do specjalisty w Wydziale Nieruchomości
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości