Młodszy asystent rodziny / asystent rodziny (ds. 14001.22.2021)

Miejsce pracy: Katowice
Region: Śląskie
Zakres obowiązków:- Więcej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl
- Informacja o naborze DS. 14001.22.2021
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA RODZINY/ASYSTENTA RODZINY w CENTRUM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, METODYKI i STRATEGII ZESPÓŁ ds. ASYSTY RODZINNEJ
(praca w systemie zadaniowego czasu pracy) 3 etaty zatrudnienie w ramach projektu Ramię w ramię- rozwój usług społecznych w Katowicach II etap - na czas określony do 31.12.2021
- PODSTAWOWE ZADANIA:
1) Diagnoza problemów i zasobów rodziny, określenie (wspólnie z rodziną) podstawowych problemów, zasobów i potrzeb występujących w rodzinie.
2) Zmotywowanie rodziny do współpracy i podejmowania działań zmierzających do pokonania problemów przy wykorzystaniu zasobów własnych rodziny i otoczenia.
3) Sporządzenie (wspólnie z rodziną) planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod pogłębionej, bezpośredniej pracy z rodziną a następnie organizowanie wsparcia środowiskowego poprzez zaproszenie do współpracy na rzecz poprawy sytuacji rodziny reprezentantów organizacji i instytucji pracujących z rodziną, podejmowanie czynności związanych z realizacją zadań zawartych w planie pomocy rodzinie, przy aktywnym udziale rodziny.
4) Wspieranie rodziny w działaniach nakierowanych na poprawę sytuacji życiowej jej członków, wszczególności pomoc w osiągnięciu optymalnych warunków służących wychowywaniu własnych dzieci, samodzielnym pokonania problemów, budowaniu i utrwalaniu wiary we własne siły a także poszerzaniu kompetencji rodzicielskich.
5) Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym wszczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów wychowawczych oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez organizacje i instytucje działające na rzecz wspierania rodziny.
6) Utrzymywanie stałej współpracy z pracownikiem socjalnym prowadzącym rodzinę oraz z innymi specjalistami, w tym również w oparciu o formułę zespołu ds. pracy z rodziną i grupy roboczej.
7) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka irodziny.
8) Pomoc rodzinom w podejmowaniu działań służących poprawie ich sytuacji życiowej, w tym pomoc wuzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
9) Sporządzanie na wniosek sądu lub innych uprawnionych organów opinii o rodzinie i jej członkach
10) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie okresowych sprawozdań zprowadzonej pracy.
11) Opracowanie wskazań dla pracownika socjalnego po zakończeniu pracy z rodziną.
- Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Katowice
- Praca w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca po 8-godzin dziennie w przedziale 7:30-20:30 (w zależności od potrzeb).
Wymagania:Wymagania konieczne:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne

Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy zdziećmi lub rodziną* lub studiami podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia* iudokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* i udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną
1) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
2) brak zawieszenia i ograniczeń władzy rodzicielskiej,
3) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną(w tym prowadzenia treningów opiekuńczo-wychowawczych, czystościowego, budżetowego),
7) umiejętność sporządzania oceny- diagnozy sytuacji rodziny, analizy SWOT, planu pracy z rodziną
8) umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną,
9) umiejętności negocjowania, mediowania, wypracowywania rozwiązań w sytuacji sporów, konfliktów
10) obsługa komputera ( edytor tekstu), poczta elektroniczna, internet.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1) doświadczenie w pracy z rodziną w ujęciu systemowym oraz doświadczenie w zakresie pracy metodą grupową i metodą środowiskową (przy wykorzystaniu zasobów rodziny, w tym w środowisku lokalnym).
2) posiadanie umiejętności pracy z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi potwierdzona stosownymi dokumentami, umiejętności pracy z rodziną z problemem bezrobocia, niepełnosprawności lub z rodzinami o niskim poziomie motywacji do współpracy.
* szkolenia muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
Wymagany staż pracy: lata: 3
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony
Liczba wolnych miejsc pracy:3
Sposób aplikowania:bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:Miejski ośrodek pomocy społecznej w katowicach
Profil działalności pracodawcy:POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Miejsce pracy: 40-001 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Adres:Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Osoba do kontaktu:Dominika Banasz
Kontakt:Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta, Termin: Kontakt osobisty w godz.: 7:30-15:30 (Katowice, ul. Jagielońska 17 pok 23, II piętro), Godziny : 7:30-15:30 - KONIECZNIE ZABRAĆ CV!!!
Numer telefonu:32-251-27-12 w 144, 105
Wymagane dokumenty:Osoby zainteresowane, prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia:1) Kwestionariusz osobowy, wypełniony wtakim zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na wymagania postawione w informacji o naborze podpisany list motywacyjny,2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 3) kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń ) potwierdzających co najmniej roczny staż pracy dziećmi lub rodzinami (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego niekierunkowego) lub trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodzinami(w przypadku wykształcenia średniego)4) oświadczenia dotyczące niekaralności, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku ograniczeń w sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub jej zawieszeniu i realizacji obowiązku alimentacyjnegoDokumenty, w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem oferta pracy na konkurs DS. 14001. 22.2021 należy składać wDziale Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p.23 , II piętro, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17Zgłoszenia kandydatów są rozpatrywane na bieżąco, aż do momentu zatrudnienia odpowiedniego kandydata, aktualny termin składania dokumentów jest dostępny po kliknięciu w link konkretnego ogłoszeniaWzór Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny na stronie internetowej MOPS w zakładce oświadczenia do pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieWzór oświadczenia o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ikorzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku ograniczeń w sprawowaniu władzy rodzicielskiej i realizacji obowiązku alimentacyjnego jest dostępny na stronie internetowej MOPS wzakładce oświadczenia do pobrania/oświadczenia dla kandydatów na stanowiska związane ze sprawowaniem pieczy zastępczejWybrani kandydaci otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie MOPSOferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.Dodatkowe informacje : tel.( 032) 2512-712 w 144 lub 105
Data rozpoczęcia pracy:04.05.2021
Data ważności ogłoszenia:07.05.2021
Dodane przez:Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
Identyfikator oferty:StPr/21/1076
Ogłoszenie pochodzi z Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej...
11 godzin temu z Centralna baza ofert pracy
Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej...
wczoraj z Centralna baza ofert pracy
Pracownik socjalny (ds. 14001.23.2021)
wczoraj z Centralna baza ofert pracy
Opiekun (ds. 14001.19.2021) [schronisko dla bezdomnych...
wczoraj z Centralna baza ofert pracy
Młodszy wychowawca w świetlicy specjalistycznej...
wczoraj z Centralna baza ofert pracy
Aplikuj na stanowisko:
Młodszy asystent rodziny / asystent rodziny (ds. 14001.22.2021)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości