Lektor języków obcych (Warszawa, 3331114)

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

Lektor języków obcych (Warszawa, 3331114)
Warszawa
Nr ref: jobs.pl

Zadania na stanowisku:

prowadzenie zajęć oraz konsultacji z języka angielskiego zgodnie z metodyką nauczania oraz przepisami normatywnymi obowiązującymi w tym zakresie
przygotowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z personelem latającym
tłumaczenie dokumentów służbowych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielskiego
przygotowywanie korespondencji służbowej w języku angielskim
współuczestniczenie w planowaniu i organizowaniu szkoleń z języka angielskiego

Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:

wykształcenie wyższe
ukończenie studiów z zakresu filologii angielskiej lub posiadanie świadectwa ze znajomości języka angielskiego wg standardów STANAG 6001 na poziomie 4;


Pozostałe wymagania:


min. 2 letnie doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;
znajomość obsługi pakietu Office;
znajomość obsługi urządzeń biurowych;
komunikatywność;
wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
samodzielny, rozwojowy zakres zadań
możliwość korzystania z ZFŚS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV,
list motywacyjny,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia (oryginały świadectw pracy do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej ,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego z siedzibą w Warszawie 00-909, ul Żwirki i Wigury 1C dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w zakresie:objętym przekazanym przeze mnie CV, a w przypadku rekrutacji pracownika co do danych niewskazanych w kodeksie pracy;
zawartym w liście motywacyjnym;
wskazanym w kwestionariuszu rekrutacyjnym;
załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia);
informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji
informacji uzyskiwanych od byłych pracodawców lub zleceniodawców podczas weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia.


Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda, jak również pozostałe zgody wskazane poniżej, udzielane w ramach procesu rekrutacyjnego, mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.2. Administratorem danych osobowych kandydata jest 1. Baza Lotnictwa Transportowego z siedzibą w Warszawie 00-909, ul Żwirki i Wigury 1C3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących kandydatowi praw można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem ochrony danych pod adresem podanym na stronie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.4. Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom doradczym, uczestniczącym w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim, a także innym odbiorcom.5. Podane dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane, jak również w okresie związanym z przedawnieniem dochodzenia roszczeń (3 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego).6. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.Ponadto na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV lub liście motywacyjnymData, podpis

…………………………………Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i zawarcia umowy na potrzeby wewnętrzne Bazy w okresie trwania zawartej umowy.Data, podpis

…………………………………

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia."
Aplikuj na stanowisko:
Lektor języków obcych (Warszawa, 3331114)
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości