Kierownik Projektu - koordynator nadzoru inwestorskiego

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje

kierownika Projektu - koordynatora nadzoru inwestorskiego w Biurze Inwestycji (Warszawa, 3010302)

Warszawa
APK/1210-44/2018/

Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne - budowlane, elektryczne lub sanitarne,
staż pracy min. 5 lat - w tym 3 lata w zakresie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych,
doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem, koordynacją i nadzorem procesów inwestycyjnych,
uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe,
przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby inżynier ów Budownictwa,
wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie organizacji procesów inwestycyjnych,
doświadczenie w kierowaniu zespołem,
znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
doświadczenie we współpracy z instytucjami administracji samorządowej i dostawcami mediów przy realizacji inwestycji.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV.


Mile widziane umiejętności i dokumenty:

znajomość programu Auto CAD,
list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
kopie świadectw pracy.


Wymagane oświadczenia:

podpisane oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie."


Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej i przyszłych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

"Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie."


oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

"Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Administratorem Moich danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22[sup]1[/sup] ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez mnie zgody
Dostęp do moich danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
Moje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
Mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji

w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Podpis kandydataDokumenty prosimy składać do 10 sierpnia 2018r.Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdfKandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.Dokumenty przyjmujemy:

w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,

Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,

pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila.


Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Oferty pracy Jobs.pl

Aplikuj na stanowisko:
Kierownik Projektu - koordynator nadzoru inwestorskiego
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości