Kierownik działu techniczno-gospodarczego w DPS

Miejsce pracy: Krzywiń
Region: Wielkopolskie
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik działu techniczno-gospodarczego.

Pełen wymiar czasu pracy.

Zakres podstawowych czynności

1.Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektu w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie sprawnego działania wszystkich urządzeń, instalacji i systemów na jego terenie.

2.Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych ze stanem technicznym budynków oraz prowadzenia ksiąg obiektu.

3.Przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów serwisowych świadczonych przez firmy zewnętrzne.

4.Zapewnienie porządku i czystości w budynkach i terenach zewnętrznych Domu oraz bezpieczeństwa p.poż i BHP.

5.Bieżące monitorowanie wykonanych napraw oraz prac realizowanych przez zespół gospodarczy.

6.Przygotowywanie kosztorysów oraz dokumentacji technicznej niezbędnej przy realizacji prac inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych.

7.Przygotowywanie materiałów do realizacji zakupów towarów i usług w ramach zamówień publicznych. Udziału w pracach komisji przetargowej.

8.Zgłaszanie szkód i egzekwowania wypłat odszkodowań z ubezpieczenia.

9.Przygotowywania niezbędnych rozliczeń, kalkulacji kosztów w zakresie zleconym przez bezpośredniego przełożonego.

10.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką odpadami i ich utylizacją.

11.Prowadzenia spraw dotyczących magazynowania, zakupów, towarów i usług zgodnie z obowiązującymi procedurami.

12.Zapewnienia właściwego przebiegu procesów żywieniowych dla potrzeb mieszkańców Domu. Dozór nad systemem HACCP.

13.Prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie transportu oraz należytego wykorzystywania i utrzymywania pojazdów będących na stanie Domu.

14.Systematyczne prowadzenie niezbędnej dokumentacji i jej aktualizacji oraz archiwizacji.

15.Sprawozdawczość i sporządzanie niezbędnych dokumentów do realizacji powierzonych zadań.

16.Prowadzenie powierzonego pojazdu w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy.

Wymagania niezbędne

1.Wykształcenie wyższe.

2.Znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, zamówień publicznych, finansów publicznych, KPA i innych przepisów związanych z realizowanymi zadaniami.

3.Posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy.

4.Obywatelstwo polskie.

5.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6.Nieposzlakowana opinia.

7.Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.Prawo jazdy kat. B

9.Biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet i obsługi poczty elektronicznej.

Wymagane dokumenty

1.CV.

2.List motywacyjny.

3.Kwestionariusz osobowy.

4.Kserokopie świadectw pracy.

5.Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6.Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

7.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

praw publicznych.

8.Oświadczenie o niekaralności*

* Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu oraz oryginał zapytania o niekaralność do akt.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem: "Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownik działu techniczno-gospodarczego" do dnia 14 czerwca 2021 roku, w sekretariacie siedziby Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach,do godz. 15.00 lub drogą pocztową na adres Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, Mościszki 37, 64-010 Krzywiń.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http//bip4.wokiss.pl/dpsmosciszki/bip/nabor-na-wolne-stanowiska.html

lub pod numerem telefonu: (65) 517-73-10

Oferty pracy Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
2 miesiące temu z lento.pl
Aplikuj na stanowisko:
Kierownik działu techniczno-gospodarczego w DPS
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone pliki:.doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości