Kasjer- Sprzedawca POLOmarket ŚWINOUJŚCIE

Miejsce pracy: Świnoujście
Region: Zachodniopomorskie
Jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie dwuzmianowym ?

Posiadasz aktualne badania do celów sanitarno- epidemiologicznych ?


Jeśli tak, to właśnie Ciebie szukamy !


Zaoferujemy Ci miejsce pracy, które zapewnia:

Stabilne zatrudnienie - Umowę o pracę bez okresu próbnego,

•wynagrodzenie podstawowe, plus premia miesięczna, plus dodatek motywacyjny,

•pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie,

•zniżkowe karty pracownicze,

•bony na święta dla Pracowników,

•wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasisty),

•jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego,Chcemy byś był odpowiedzialny za:

•profesjonalną obsługę Klienta na sali sprzedaży,

•obsługę kasy fiskalnej,

•dbałość o prawidłową jakość ekspozycji towarów,

•czystość na sali sprzedaży.


- Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem !!

DOŁĄCZ DO NAS !

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 Spółka
komandytowo- akcyjna z siedzibą przy ul. ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA (dalej H 500 Sp. z o.o. G 500
S.K.A.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzeniaprocesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art.6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanegodalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interesadministratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A.przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadkuzamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesieprowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6
ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływuna zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani/Pana profilu w bazie kandydatów i umożliwienia udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. i jej spółkom powiązanym z Grupy 500. Grupa 500 to H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540
spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo –
akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka
komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. Podmioty którym powierzono
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań
infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te
mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je
będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców, którym H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. powierzyło przetwarzanie
danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty
współpracujące z H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A., a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i
dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną. Pani/Pana
dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam
przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające
siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe
są przekazywane poza obszar EOG, H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę
prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie
stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek
wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z H 500 Sp.
z o.o. G 500 S.K.A.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka
komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H
500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570
spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo –
akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu
prowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty. Podstawą udostępnienia danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem
rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych,
jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.
Jakie ma Pani/Pan prawa?
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
· dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
· sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
· żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.
o Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu
okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
· żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w
art. 21 RODO;
· przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany.
Jeżeli uważa Pani/Pana, że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w
skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan
skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: E-mail: daneosobowe500@Polomarket .pl
z siedzibą przy ul. ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA oraz oddziałem przy ul. ŻWIRKI I WIGURY
2A, (86-105) ŚWIECIE.”
Ja niżej podpisany [ ] TAK / [ ] NIE wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez
H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A., w celu umożliwienia mi udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z
o.o. G 500 S.K.A. , jak i jej spółkom powiązanym z Grupy 500. Mam świadomość, iż będzie to wiązało się w
szczególności z zamieszczeniem mojego profilu w bazie kandydatów H 500 Sp. z o.o. G 500 S.K.A., jako podmiotu
świadczącego usługi wsparcia w zatrudnieniu.
Mam jednocześnie świadomość, iż wyrażona przeze mnie zgoda może być w każdej chwili przeze mnie cofnięta.
Aplikuj na stanowisko:
Kasjer- Sprzedawca POLOmarket ŚWINOUJŚCIE
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości