Hostessa

Miejsce pracy: Elbląg
Region: Warmińsko-mazurskie
Hostessy PRACA 26-27 październik lub 2-3 listopad


Poszukujemy uśmiechniętych, komunikatywnych osób do pracy jako hostessa w CH Ogrody w Elblągu.
Praca będzie polegała na prowadzeniu degustacji gotowych wypieków dla klientów Cukierni w dniach:
- 26 październik w godzinach 15-20 oraz 27 październik w godzinach 11-16

Wymagamy posiadania aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.


Oferujemy 15 zł/h (na rękę), możliwość dalszej współpracy przy kolejnych zleceniach (np. kolejne zlecenie jest przewidziane na 2-3 listopad).

Osoby zainteresowane prosimy wysłanie swojego CV na nasz adres e-mail elzbietaborowska@agart-pro.pl

Klauzura Informacyjna:
Pragniemy poinformować, iż Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 000 - pokaż numer telefonu - 0000304532.
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Hostessa oraz w celu przyszłej rekrutacji prowadzonej przez administratora danych osobowych na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeksu pracy (Dz.U. 2018.917) w związku z art. 88 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Ponadto, informujemy, że AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, stosuje monitoring wizyjny na terenie zakładu pracy. Dane osobowe, są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań na szkodę. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Nagrania obrazu Administrator danych przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Po upływie 3 miesięcy, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. Dodatkowo informujemy, że informacja słowna i graficzna stosowaniu monitoringu wizyjnego jest zamieszczona w sposób widoczny i czytelny na budynkach Administratora danych. Podstawą prawną realizacji w/w działań jest art. 222 Kodeksu pracy w związku z art. 6.1.f RODO.
Dane osobowe, są zbierane w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych Pani/Panu narzędzi pracy. Podejmowane działania nie naruszają dóbr osobistych pracowników spółki AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym
w art. 221 § 1 i art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917) niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez okres 3 miesięcy. Ponadto możemy je przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trwania postępowania, w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO).
Dane osobowe w postaci wizerunku (nagrywanego przez monitoring wizyjny) są przechowywane w okresie do 3 miesięcy od dnia dokonania nagrania z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w/w termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań będzie je wykorzystywało przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań może je przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przez okres trwania postępowania, w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO). Powyższe nie dotyczy danych osobowych w postaci wizerunku (nagrywanego przez monitoring wizyjny) z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane stanowią dowód w postępowaniu sądowym.
W związku z tym, iż Pana/ Pani dane są przetwarzane przez AGART – PRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, ma Pan/Pani:
a) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
b) prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania nałożonych na Administratora obowiązków.
Ponadto Dane osobowe będą powierzane firmom informatycznym, dbającym o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach systemów informatycznych należących do Administratora Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adres rodo_art_agart-pro.pl


Aplikuj na stanowisko:
Hostessa
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości