DYŻURNY STACJI

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie
W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji,
Metro Warszawskie Sp. z o. o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

Opis stanowiska:

- Nadzór nad ruchem pasażerskim,
- Obsługa monitoringu i systemów technicznych,
- Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji,
- Sporządzanie raportów i protokołów,
- Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

Wymagania:

- Wykształcenie minimum średnie,
- Bardzo dobry stan zdrowia,
- Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
- Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

- Ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
- Szkolenia,
- Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji pod przyciskiem “aplikuj teraz”.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami, przesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych przez Metro Warszawskie sp. z o.o.(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dowodu tożsamości) oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

1) Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).

2) Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając maila.

3) Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4) Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;
b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.
5) Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6) Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7) Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11) Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją.

1) Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro").

2) Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając maila na adres email.

3) Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4) Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;
b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.
5) Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6) Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7) Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11) Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oferty pracy METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.

Inspektor w Dziale Logistyki
3 dni temu z praca.pl
Elektryk Taboru
3 dni temu z praca.pl
4 dni temu z Nuzle
4 dni temu z Nuzle
Aplikuj na stanowisko:
DYŻURNY STACJI
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
reCAPTCHA
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości