Asystent rodziny

Miejsce pracy: Stryszów
Region: Małopolskie
Zakres obowiązków:
Wg stanowiska
Praca na terenie Gminy Stryszów, w godzinach: 07:30-20:00, 8 h dziennie, czas pracy dostosowany do rodziny.
Kontakt z pracodawcą: osobisty: Stryszów 557, 34-146 Stryszów, telefoniczny: 33 879 71 50 do 30.06.2022r.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Wykształcenie: pomaturalne/policealne

Wymagania pożądane:
Zawód: Asystent rodziny
Uprawnienia: dobra znajomość obsługi komputera w tym umiejętność pracy w systemach informatycznych, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole

Inne wymagania: Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy
szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 )
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi
lub rodziną, a takie udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub
rodziną;
Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta
rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada obywatelstwo polskie;
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
WYMOGI POŻĄDANE
1) regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy
społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie
danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej, kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA
2) wysoka kultura osobista
3) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
odporność na stres
5) wiedza i doświadczenie w zakresie opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną
we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
6) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
7) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi
jednostkami i instytucjami,
9) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
10) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
11) nieposzlakowana opinia,
12) umiejętność pracy w grupie.
Wynagrodzenie brutto:
od 3 200 PLN
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Pracodawca:
Gminny ośrodek pomocy społecznej
Miejsce pracy:
34-146 Stryszów 557, powiat: wadowicki, woj: małopolskie
Osoba do kontaktu:
Anna Brocka
Kontakt:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
Numer telefonu:
33 879 71 50
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY:1) CV i list motywacyjny2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;3) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodniez wzorem załącznika nr 1 do ogłoszenia;4) Oświadczenie kandydata: o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynnościprawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii,nie wykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru -zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do ogłoszenia;5) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władzarodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisemzgodniez wzorem załącznik nr 3 do ogłoszenia,6) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy takiobowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego -oświadczenie o jegowypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji - oświadczenie,że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny -zgodnie z wzorem załącznika nr 4do ogłoszenia,7) Klauzula informacyjna RODO - oświadczenie o zapoznaniu się kandydata - zgodniez wzorem załącznik nr 5 do ogłoszenia.8) Oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracyna stanowisku asystenta rodziny - zgodnie z wzorem załącznik nr 6 do ogłoszenia.6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:- bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w godzinach pracy,- pocztą na adres Ośrodka,w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencjii numerem telefonu kandydata z dopiskiem: Nabór na stanowisko Asystent rodzinyw nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2022 r. do godziny 1400.Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będąrozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminierozmowy kwalifikacyjnej.
Data rozpoczęcia pracy:
01.07.2022
Data ważności ogłoszenia:
30.06.2022
Dodane przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
Identyfikator oferty:
StPr/22/1143
Ogłoszenie pochodzi z Centralna baza ofert pracy

Oferty pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny
6 dni temu z Centralna baza ofert pracy
Pracownik socjalny
3 tygodnie temu z Centralna baza ofert pracy
Główny księgowy
miesiąc temu z Centralna baza ofert pracy

Podobne oferty pracy:

ASYSTENT/KA W DZIALE REKRUTACJI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:Rekrutacja i selekcja kandydatów chętnych do podjęcia pracy za granicąWeryfikacja znajomości języka niemieckiego kandydatówTworzenie profili kandydatów w języku niemieckimKontakt z pracownikamiw trakcie ich zatrudnienia, pomoc w raz

2022-06-29 11:54:27
Wczoraj z jobs.pl

Asystent ds. protetyki słuchu

Twoje obowiązki: kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjentów niedosłyszących wykonywanie badań słuchu - po odbyciu szkolenia doradztwo i sprzedaż w zakresie oferowanych produktów budowanie długotrwałych relacji z Pacjentami realizacja planów sprzed

2022-06-28 14:50:44
ACS Audika Sp. z o.o
2 dni temu z praca.pl

Asystent Działu Zakupów

Twój zakres obowiązków, Wprowadzanie do systemu ERP (SAP) danych dostawców, zamawianych materiałów oraz kontraktów, Tworzenie raportów dotyczących zaopatrzenia oraz ich optymalizacja we współpracy z kupcami, Zarządzanie systemem dokumentacji jak..

2022-06-24 15:40:44
Bahlsen
6 dni temu z pracuj.pl

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zakres obowiązków:Pomoc osobie starszej/niepenosprawnej we wskazanych czynnościach życia codziennego (zkupy, sprawy urzędowe, utrzymanie w czystości, itp.) Wymagania:Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze branżoweInne wymagania: [Umiejętność

2022-06-20 18:42:35
łukasz olszak krakowska platforma doradczo...
10 dni temu z Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Staż z urzędu pracy Asystent działu obsługi klienta

Opis zadań:A. Część teoretyczna:1. Zapoznanie się z przepisami bhp, p-poż.2. Szkolenie stanowiskowe. 3. Zapoznanie się z działalnością Firmy i jej portfolio.4. Zapoznanie się ze specyfikacją pracy w Dziale Obsługi Klienta.B. Zadania wykonywane przez

2022-06-15 18:41:36
15 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

Staż z urzędu pracy Asystent działu obsługi klienta

Opis zadań:A. Część teoretyczna:1. Zapoznanie się z przepisami bhp, p-poż.2. Szkolenie stanowiskowe.3. Zapoznanie się z działalnością Firmy i jej portfolio.4. Zapoznanie się ze specyfikacją pracy w Dziale Obsługi Klienta.B. Zadania wykonywane przez b

2022-06-15 18:41:36
15 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

Asystent ds. Księgowości

Twój zakres obowiązków, Księgowanie faktur i wyciągów bankowych w systemie księgowym,, Wprowadzanie płatności do systemu bankowości internetowej,, Wprowadzanie dokumentów księgowych do wewnętrznego systemu operacyjnego,, Przygotowywanie analiz i..

2022-06-07 09:40:53
Fashion Trends Group Sp. z o.o
23 dni temu z pracuj.pl

ASYSTENT/KA W DZIALE REKRUTACJI

ImpactJob to nowoczesna, certyfikowana agencja pośrednictwa pracy z siedzibą w Skawinie (KRAZ 14019) zajmująca się rekrutacją Kandydatów chętnych do podjęcia pracy w Niemczech i Austrii. Nasze doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją sukcesu.Szuka

2022-06-06 18:00:57
ImpactJob 
 1 ocena
24 dni temu z gowork.pl
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości