Asystent

Miejsce pracy: Częstochowa
Region: Śląskie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Asystent

Do spraw: obsługi kancelaryjnej

w Wydziale Ustalania Świadczeń V

Adres urzędu:
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Adres pracy:
ks. Jerzego Popiełuszki 5

Warunki pracy
Budynek posiada niepełne przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind oraz sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. praca na wysokości do 3 m,
6. pył, kurz z akt emerytalnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Rejestracja korespondencji wpływającej oraz wychodzącej do/z Zespołu;
- Przygotowanie korespondencji do wysyłki;
- Przygotowanie zarejestrowanej korespondencji do dekretacji przez bezpośredniego przełożonego;
- Rozdzielanie korespondencji pracownikom merytorycznym zgodnie z dekretacją;
- Identyfikowanie świadczeniobiorców poprzez system informatyczny;
- Przygotowanie dokumentacji z zakresu pracy kancelarii do archiwizacji lub brakowania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie
- Umiejętność współpracy;
- Odpowiedzialność;
- Samodzielność;
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- doświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w kancelarii administracji publicznej
- Policealne studium sekretarek lub technik prac biurowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-27
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
Wymiar etatu:1
Liczba stanowisk pracy:1

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku
obcym należy dołączyć tłumaczenie ich na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.
Techniki i metody naboru:
§ weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
§ weryfikacja merytoryczna – test wiedzy,
§ rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).
Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl lub pod telefonem 22 602 84 70.
Ogłoszenie pochodzi z Biuletyn informacji publicznej

Oferty pracy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Główny specjalista
2 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Główny specjalista
tydzień temu z Biuletyn informacji publicznej
Asystent
tydzień temu z Biuletyn informacji publicznej
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości