Asystent

Miejsce pracy: Częstochowa
Region: Śląskie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Asystent

Do spraw: ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego

w Wydziale Ustalania Świadczeń V

Adres urzędu:
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Adres pracy:
ks. Jerzego Popiełuszki 5

Warunki pracy
Budynek posiada niepełne przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind oraz sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.
1. praca biurowa;
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
5. oświetlenie naturalne i sztuczne;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Analizowanie i ocenianie dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego;
- Ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
- Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców;
- Wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym;
- Udzielanie informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom;
- Zakładanie teczek akt emerytalno-rentowych, aktualizowanie ich zawartości poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonywanie opisów zawartości teczek oraz archiwizowanie akt emerytalno-rentowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie
- Umiejętność pracy w zespole;
- Umiejętność organizacji pracy własnej;
- Umiejętność pracy pod presją czasu;
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
wykształcenie: wyższe
- doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowego w zakresie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń z tego tytułu lub doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej;
- Znajomość przepisów związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym;
- Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
- Znajomość Systemu Informatycznego Emeryt;
- Umiejętność rozwiązywania problemów;
- Umiejętność analitycznego myślenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-27
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
Wymiar etatu:1
Liczba stanowisk pracy:1

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html
Oświadczenie i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku
obcym należy dołączyć tłumaczenie ich na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.
Techniki i metody naboru:
 weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 test wiedzy;
 rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).
Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl lub pod numerem 22 602 84 70.
Ogłoszenie pochodzi z Biuletyn informacji publicznej

Oferty pracy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Główny specjalista
4 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Asystent
tydzień temu z Biuletyn informacji publicznej
Główny specjalista
tydzień temu z Biuletyn informacji publicznej
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości