Asystent

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Region: Śląskie
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Asystent

Do spraw: udzielania – w ramach dostępnych kanałów komunikacji – informacji w zakresie prawa podatkowego i/lub celnego

w Drugim Wydziale Obsługi Klienta KIO2

Adres urzędu:
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Adres pracy:
Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko-Biała

Warunki pracy
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.818,05 zł brutto,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dobra lokalizacja w pobliżu dworca PKP i PKS,
• ciekawe godziny pracy ustalane harmonogramami: 07.00-15.00, 08.00-16.00 oraz
10.00-18.00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• obsługa klienta zewnętrznego,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• praca w klimatyzowanym pomieszczeniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku III piętrowym,
• budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
• wejście główne posiada podjazd zewnętrzny i wewnętrzny dla osób niepełnosprawnych,
• węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych (parter),
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych
i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i/lub celnego, w ramach dostępnych kanałów komunikacji, w celu pomocy klientom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i/lub celnych,
- monitorowanie wydanych interpretacji indywidualnych oraz innych wybranych źródeł wiedzy, które dotyczą przepisów prawa podatkowego i/lub celnego, w celu ich wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
- opracowywanie i aktualizacja karty bazy wiedzy KIS, w tym karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi, w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
- sygnalizowanie przełożonemu rozbieżności interpretacyjnych w zakresie udzielanych odpowiedzi w celu ujednolicenia stanowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie
- znajomość obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi komputera,
- umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym, prawniczym, informatycznym lub inne wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego lub informatyki,
- doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowego
- rzetelność,
- odpowiedzialność,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
- oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
- CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów: Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem „oferta pracy – asystent KIO2 – VAT”

– w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
– nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej
ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

Wymiar etatu:1
Liczba stanowisk pracy:2

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiOsoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).

O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani w terminie późniejszym.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 86.
Ogłoszenie pochodzi z Biuletyn informacji publicznej

Oferty pracy Krajowa Informacja Skarbowa

Asystent
3 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Asystent
3 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Asystent
4 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Asystent
4 dni temu z Biuletyn informacji publicznej
Asystent
tydzień temu z Biuletyn informacji publicznej
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości