Regulamin

§ 1 Podstawowe definicje

 1. Serwis - internetowy serwis Nuzle.pl, dostępny w domenie internetowej nuzle.pl, będący platformą umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert pracy.
 2. Operator - Simplo sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 PLN, świadczenia na rzecz Użytkownika udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Nuzle.pl , w celu przechowywania przez Operatora danych w postaci ofert pracy, które są udostępniane na stronach Nuzle.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Użytkownik -osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub zamieściła ofertę;
 4. Oferta - strona/przestrzeń serwerowa Nuzle.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz logo zamieszczone przez niego w postaci oferty pracy.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu Nuzle.pl jest to świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operator, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na Nuzle.pl z zastrzeżeniem, że oferty zamieszczone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
 2. Włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z Nuzle.pl.
 3. W przypadku wymagań posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Zawarcie i rozwiązanie umów

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu przez Użytkownika.
 2. W przypadku Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
 3. Za wypowiedzenie umowy uważane jest również odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator ma prawo usunąć Użytkownika w przypadku
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 5. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 6. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 7. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 8. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z opcji serwisu, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

§ 5 Zamieszczanie ofert

 1. Zamieszczanie ofert w serwisie Nuzle.pl jest bezpłatne
 2. O ile zamieszczanie ofert na Nuzle.pl jest bezpłatne, dodatkowa usługa promowania podlega opłacie
 3. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko ofert i ogłoszeń pracy
 5. Dodanie Oferty nie wymaga rejestracji ani logowania się.
 6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej jednego stanowiska pracy. Ta sama ofera pracy nie może być oferowana w różnych miejscowościach lub kategoriach.
 7. Oferty użytkownika powiązanie są jego adresem mailowym.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert.
 11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w serwisie:
  1. Ofert fikcyjnych;
  2. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  3. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
  4. Ofert pracy chałupniczej;
  5. Ofert pracy w marketingu bezpośrednim, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Oferty z serwisu po jej dezaktualizacji.

§ 6 Promowanie ofert

 1. Serwis Nuzle.pl umożliwia płatne promowanie ofert.
 2. Oferta promowana "Wyróżniona":
  1. Oferta "Wyróżniona" podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
   17,77 PLN (z VAT) - przelew / karta płatnicza
   23,37 PLN (z VAT) - płatność usługą SMS Premium
  2. Oferta "Wyróżniona" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Wyróżniona" jest podświetlone na tle innych ofert kolorowym tłem,
  4. Oferta "Wyróżniona" jest promowana jest przez okres 21 dni i jest automatyczne odświeżana co 14 dni.
 3. Oferta promowana "Regionalna":
  1. Oferta "Regionalna" podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
   37,77 PLN (z VAT) - przelew / karta płatnicza
   30,75 PLN (z VAT) - płatność usługą SMS Premium
  2. Oferta "Regionalna" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Regionalna" jest podświetlone na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem,
  4. Oferta "Regionalna" widoczne jest w wielu miejscowościach do 100km od wybranej lokalizacji,
  5. Użytkownik ma możliwość wyboru kolorowego szablonu oferty "Premium",
  6. Oferta "Regionalna" jest promowanie przez okres dni 21 i jest automatyczne odświeżana co 10 dni.
 4. Oferta promowana "Ogólnopolska":
  1. Oferta "Ogólnopolska" podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
   77,77 PLN (z VAT) - przelew / karta płatnicza
  2. Oferta "Ogólnopolska" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Ogólnopolska" jest podświetlone na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem,
  4. Oferta "Ogólnopolska" widoczne jest w wielu miejscowościach na Nuzle.pl,
  5. Użytkownik ma możliwość wyboru kolorowego szablonu oferty "Ogólnopolskiej",
  6. Oferta "Ogólnopolska" jest promowanie przez okres 21 dni i jest automatyczne odświeżana co 7 dni.
 5. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT zgodnie z dyspozycją złożoną w trakcie procesu zamawiania promowania. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych nabywcy.
 6. W przypadku braku złożenia dyspozycji w trakcie procesu zamawiania, aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi promowania, wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email kontakt@nuzle.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 7. Faktura VAT wystawiana jest dla każdej transakcji niezależnie.
 8. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.
 9. Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem serwisu JustPay.pl Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4.

§ 7 Zasady odpowiedzialności

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Operatora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Nuzle.pl.
 • Operator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Nuzle.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych zamieszczonych ofert ze stanem faktycznym.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ofertą, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 • Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą.
 • Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania oferty.
 • Operator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Nuzle.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

§ 8 Reklamacje

 • Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Operatora, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: kontakt@nuzle.pl.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  - oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Operator ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.
 • Reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać do systemu JustPay.pl reklamacje@digitalvirgo.pl lub infolinie +48 22 312-1000 (koszt za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora).

§ 9 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator - Simplo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Nuzle.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Za pomocą Polityki Prywatności określone zostały działania Administratora, podejmowane w zakresie danych osobowych, które są gromadzone poprzez stronę internetową www.Nuzle.pl oraz wszelkie usługi i narzędzia dostępne dla Użytkowników, niezbędne do podejmowania czynności takich jak rejestracja, logowanie, zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Nuzle.pl oraz inne związane z powyższymi działaniami.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zostać przekierowany na strony innych serwisów za pomocą kliknięcia linków zamieszczonych w serwisie Nuzle.pl. Użytkownik może również zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, które nie objęte są kontrolą Administratora.
GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
 1. Każdy Użytkownik, chcący dokonać rejestracji w serwisie Nuzle.pl, zobowiązany jest do podania konkretnych informacji, takich jak adres e mail i hasło. Użytkownik również zobowiązany jest do podania następujących danych, które są niezbędne w celu realizacji świadczenia usług przez Administratora oraz zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Serwisu Nuzle.pl:
  • Nazwę Firmy / imię i nazwisko
  • Lokalizację (miejscowość, powiat, województwo)
  • Adres e mail
  • Numer telefonu
 2. Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić swój profil w serwisie Nuzle.pl o następujące dane:
  • Imię i nazwisko / Nazwa firmy
  • Miejscowość
  • Kod pocztowy
  • Ulica
  • Nr domu / lokalu
  • Numer telefonu
  • Adres strony www
 3. Powyższe dane niezbędne są w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy użytkownikami i są udostępniane przez Użytkownika na własną odpowiedzialność, a ryzyko upublicznienia danych osobowych, powinno być starannie przez niego przemyślane.
 4. Administrator w ramach Serwisu Nuzle.pl może przechowywać dane osobowe i kontaktowe, które są niezbędne w celu zawarcia transakcji pomiędzy użytkownikami, wymiany korespondencji, komunikacji pomiędzy nimi oraz dokonywania płatności za świadczone usługi przez Administratora w ramach Serwisu. Powyższe dane niezbędne są w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy użytkownikami i są udostępniane przez Użytkownika na własną odpowiedzialność, a ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji, powinno być starannie przez niego przemyślane.
 5. Administrator w ramach serwisu Nuzle.pl może gromadzić dane osobowe i kontaktowe Użytkowników, kontaktujących się z obsługą serwisu Nuzle.pl, które są niezbędne do celów rozwiązania problemu, zgłoszonego przez Użytkownika i skontaktowania się z Użytkownikiem w razie gdyby zaistniała taka potrzeba. Administrator ma możliwość również kontaktu z Użytkownikiem za pomocą danych umieszczonych na koncie Użytkownika, jak również uprawniony jest do gromadzenia danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami ( np. informacji zwrotnych od Użytkowników czy prośbach o wsparcie techniczne).
 6. Administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych Użytkowników, przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, z których korzystają Użytkownicy, w szczególności takich jak adresy IP, oprogramowanie czy parametry sprzętu. Powyższe informacje gromadzone będą w momencie korzystania ze strony internetowej Nuzle.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.
 7. Administrator ma uprawnienia do uzupełnienia posiadanych danych osobowych i kontaktowych oraz innych zgromadzonych informacji o Użytkowniku, o dane pozyskane zgodnie z prawem od swoich partnerów biznesowych, jak również wszelkich podmiotów współpracujących.
 8. W przypadku prowadzenia przez Administratora w ramach serwisu Nuzle.pl wszelkich akcji promocyjnych, gier, promocji marketingowych, możliwe jest gromadzenie danych osobowych Użytkownika takich jak np. Imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e mail. Administrator w ramach serwisu Nuzle.pl może przetwarzać dane dotyczące przebiegu akcji promocyjnych, gier czy przeprowadzonych promocji marketingowych.
GROMADZENIE I PRZETWARZANIE ADRESÓW IP, NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator posiada uprawnienia do gromadzenia danych za pośrednictwem plików tekstowych przechowujących dane lokalnie tzw. „ cookies”, plików stanowiących obrazy, będące częścią kodu strony internetowej, które za pomocą innego serwera, służą do pomiaru oglądalności strony tzw. „piksele śledzące”, oraz obiektów udostępnianych lokalnie za pomocą przeglądarki czy urządzenia.
 2. Administrator w ramach serwisu Nuzle.pl gromadzi „cookies” stałe jak i sesyjne. Stałe „cookies” przechowywane są na urządzeniu użytkownika, sesyjne zaś usuwane są każdorazowo po zamknięciu przeglądarki.
 3. Administrator w ramach serwisu Nuzle.pl może umożliwiać gromadzenie informacji, wykorzystując powyższe technologie innym podmiotom takim jak dostawcy reklam lub dostawcy rozwiązań analitycznych. Pozyskane dane podlegają polityce prywatności tych podmiotów.
 4. Administrator w celu uchronienia zebranych danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich niewłaściwym wykorzystaniem, chroni zebrane dane za pomocą racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych, jak również procedur bezpieczeństwa.
ZASADY WYKORZYSTYWANIA ZGROMADZONYCH DANYCH
 1. Dane zgromadzone i przechowywane przez Administratora wykorzystywane są w konkretnych celach:
  • zakładanie i obsługa kont Użytkowników, rozwiązywanie powstałych problemów technicznych, udostępnianie wdrożonych funkcjonalności oraz zapewnieniu innej obsługi Użytkownika w zakresie serwisu Nuzle.pl
  • kontaktowanie się z Użytkownikami za pomocą adresów e mail oraz numerów telefonu, w związku ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika oraz działaniami marketingowymi
  • prowadzeniu statystyk, badań, analizy działania wdrożonych usług jak również analizowaniu lub prognozowaniu osobistych preferencji Użytkownika, zainteresowań oraz zachowań, jak również jego lokalizacji.
  • Eliminacji nadużyć, usuwaniu nieuczciwych Użytkowników, egzekwowaniu przestrzegania zasad regulaminu Serwisu Nuzle.pl
  • Pomiaru aktywności Użytkowników serwisu Nuzle.pl, poprzez monitorowanie dodawanych ogłoszeń, wyszukiwanych słów kluczowych czy administrowanie ruchem w Serwisie Nuzle.pl
  • Dopasowanie oferty i doświadczeń Użytkownika, głównie reklam, w Serwisie lub właściwościach usług podmiotów współpracujących.
 2. Administrator ma prawo do przechowywania zgromadzonych w serwisie Nuzle.pl danych, tylko i wyłącznie w celu realizacji powyższych celów.
 3. Administrator jest uprawniony do filtrowania i usuwania wiadomości, które są przesyłane za pośrednictwem serwisu Nuzle.pl, w szczególności jeżeli posiadają znamiona spamu, zawierają treści niedozwolone lub obraźliwe lub bezpośrednio lub pośrednio zagrażają użytkownikom serwisu Nuzle.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania wiadomości, gromadzonych za pośrednictwem serwisu Nuzle.pl do 1 roku. Po upływie tego czasu wiadomości są usuwane z serwera. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w serwisie Nuzle.pl
UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 1. Administrator w ramach prowadzonych przez własne przedsiębiorstwo serwisów może udostępniać gromadzone w serwisie Nuzle.pl dane o użytkownikach.
 2. Administrator nie ma prawa udostępniać żadnych posiadanych danych osobowych Użytkowników, podmiotom niebędących partnerem biznesowym Administratora. Dane te mogą zostać udostępnione w przypadku gdy:
  • Administrator może korzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług, gdy te podmioty nie posiadają uprawnień do samodzielnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a działania te podlegają przepisom polityki prywatności prowadzonej przez Administratora.
  • Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych organom publicznym, które w istotnej mierze pomagają zwalczać wszelkie formy oszustwa i nadużyć w Serwisie Nuzle.pl oraz w zwalczaniu wszelkich naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie z wymogami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do nie wypożyczania ani nie sprzedawania danych osobowych Użytkowników. W przypadku sprzedaży serwisu Nuzle.pl , jego restrukturyzacji czy przeniesienia całego majątku lub jego części na nowego właściciela, zgromadzone dane Użytkowników mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi, aby ten mógł kontynuować świadczenie usługi w ramach Serwisu.
 4. Administrator ma prawo do udostępniania podmiotom zewnętrznym ub wybranym partnerom danych, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników. Udostępnienie ma na celu poprawę rozpoznawania atrakcyjności reklam lub usług dla Użytkowników, poprawy świadczenia usług przez Serwis lub podmioty zewnętrzne, w tym agencjom badawczym poprzez udział w badaniach przynoszących korzyść społeczną.
KONTROLA DANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 1. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie Nuzle.pl lub zamieścił na stronach Serwisu ogłoszenie, mogą przejrzeć swoje dane, dokonać ich zmiany lub je usunąć. Edycja danych podanych przez Użytkownika, możliwa jest za pomocą konta Użytkownika w sekcji „moje dane”.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko i wyłącznie poprawnych, prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Każdy korzystający z najbardziej znanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari), ma możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Warto pamiętać jednak, że wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików „cookies”, może skutkować ograniczeniem funkcjonalności danej strony.
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości