Regulamin

§ 1 Podstawowe definicje

 1. Serwis - internetowy serwis Nuzle.pl, dostępny w domenie internetowej nuzle.pl, będący platformą umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert pracy.
 2. Operator - Simplo sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000468770, NIP 7393861405, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 PLN, świadczenia na rzecz Użytkownika udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Nuzle.pl , w celu przechowywania przez Operatora danych w postaci ofert pracy, które są udostępniane na stronach Nuzle.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Użytkownik -osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub zamieściła ofertę;
 4. Oferta - strona/przestrzeń serwerowa Nuzle.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz logo zamieszczone przez niego w postaci oferty pracy.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu Nuzle.pl jest to świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operator, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na Nuzle.pl z zastrzeżeniem, że oferty zamieszczone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
 2. Włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z Nuzle.pl.
 3. W przypadku wymagań posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Zawarcie i rozwiązanie umów

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu przez Użytkownika.
 2. W przypadku Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
 3. Za wypowiedzenie umowy uważane jest również odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Operator ma prawo usunąć Użytkownika w przypadku
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 5. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 6. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 7. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 8. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z opcji serwisu, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

§ 5 Zamieszczanie ofert

 1. Zamieszczanie ofert w serwisie Nuzle.pl jest bezpłatne
 2. O ile zamieszczanie ofert na Nuzle.pl jest bezpłatne, dodatkowa usługa promowania podlega opłacie
 3. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko ofert i ogłoszeń pracy
 5. Dodanie Oferty nie wymaga rejestracji ani logowania się.
 6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej jednego stanowiska pracy. Ta sama ofera pracy nie może być oferowana w różnych miejscowościach lub kategoriach.
 7. Oferty użytkownika powiązanie są jego adresem mailowym.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie Ofert, o ile takie Oferty są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ofert.
 11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w serwisie:
  1. Ofert fikcyjnych;
  2. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  3. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
  4. Ofert pracy chałupniczej;
  5. Ofert pracy w marketingu bezpośrednim, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
 12. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Oferty z serwisu po jej dezaktualizacji.

§ 6 Promowanie ofert

 1. Serwis Nuzle.pl umożliwia płatne promowanie ofert.
 2. Oferta promowana "Wyróżniona":
  1. Oferta "Wyróżniona" podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
   17,77 PLN (z VAT) - przelew / karta płatnicza
   23,37 PLN (z VAT) - płatność usługą SMS Premium
  2. Oferta "Wyróżniona" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Wyróżniona" jest podświetlone na tle innych ofert kolorowym tłem,
  4. Oferta "Wyróżniona" jest promowana jest przez okres 21 dni i jest automatyczne odświeżana co 14 dni.
 3. Oferta promowana "Regionalna":
  1. Oferta "Regionalna" podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
   37,77 PLN (z VAT) - przelew / karta płatnicza
   30,75 PLN (z VAT) - płatność usługą SMS Premium
  2. Oferta "Regionalna" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Regionalna" jest podświetlone na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem,
  4. Oferta "Regionalna" widoczne jest w wielu miejscowościach do 100km od wybranej lokalizacji,
  5. Użytkownik ma możliwość wyboru kolorowego szablonu oferty "Premium",
  6. Oferta "Regionalna" jest promowanie przez okres dni 21 i jest automatyczne odświeżana co 10 dni.
 4. Oferta promowana "Ogólnopolska":
  1. Oferta "Ogólnopolska" podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
   77,77 PLN (z VAT) - przelew / karta płatnicza
  2. Oferta "Ogólnopolska" jest prezentowana losowo nad listami wyników,
  3. Oferta "Ogólnopolska" jest podświetlone na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem,
  4. Oferta "Ogólnopolska" widoczne jest w wielu miejscowościach na Nuzle.pl,
  5. Użytkownik ma możliwość wyboru kolorowego szablonu oferty "Ogólnopolskiej",
  6. Oferta "Ogólnopolska" jest promowanie przez okres 21 dni i jest automatyczne odświeżana co 7 dni.
 5. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT zgodnie z dyspozycją złożoną w trakcie procesu zamawiania promowania. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych nabywcy.
 6. W przypadku braku złożenia dyspozycji w trakcie procesu zamawiania, aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi promowania, wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email kontakt@nuzle.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 7. Faktura VAT wystawiana jest dla każdej transakcji niezależnie.
 8. Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.
 9. Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem Homepay Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, przy ul.Żeromskiego 27 lok.5,96-500 Sochaczew. Infolinia dotycząca płatności SMS: (22) 266 85 25. Regulamin korzystania z usług Homepay.pl znajduje na stronie http://homepay.pl/regulamin/.

§ 7 Zasady odpowiedzialności

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Operatora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Nuzle.pl.
 • Operator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Nuzle.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych zamieszczonych ofert ze stanem faktycznym.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ofertą, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 • Operator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą.
 • Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania oferty.
 • Operator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Nuzle.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

§ 8 Reklamacje

 • Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Operatora, a w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: kontakt@nuzle.pl.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  - oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Operator ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika w terminie 14 dni od jej złożenia.

§ 9 Polityka prywatności

 • Niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Serwisu.
 • Administratorem danych osobowych jest Operator.
 • Operator przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w związku z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Nuzle.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 • Niektóre obszary Nuzle.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z "Polityką plików cookies" . Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości