Asystent rodziny

Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Region: Pomorskie
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański, pomorskie
Pracodawca:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
Data ważności:26.06.2018
Data rozpoczęcia:01.07.2018
Wynagrodzenie brutto: od 2 700 PLN
Rodzaj umowy:Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu:1
Zmianowość:inna
Dodane przez:GUP w Gdańsku
Opis zadań:opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym, opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub
innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagania:wykształcenie - średnie ogólnokształcące
staż pracy ogółem - lata: 5

wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697), kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: ukończenie dodatkowych specjalistycznych kursów lub szkoleń kierunkowych, predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Staż pracy: przy średnim wykształceniu - 5 lat przy wyższym 2 lata. Miejsce pracy: Miejski Ośrdodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9. Konatkt tel.: 58 682-27-55. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9 lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w terminie do 26 czerwca 2018 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w BIP). Aplikacje, które wpłyną do tut. Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm).
Ogłoszenie pochodzi z Gdański Urząd Pracy
Aplikuj na stanowisko:
Asystent rodziny
Imię i nazwisko jest wymagane. Imię i nazwisko musi być dłuższe niż 5 znaków.
Adres email jest wymagany. Wpisz poprawny adres e-mail
Dozwolone rozszerzenia to .doc, .pdf, .odt , .rtf
Treść wiadomości jest wymagana. Treść wiadomości musi być dłuższa niż 5 znaków
Zgłoś opinie
Prześlij opinie o Nuzle.pl

Twoja uwaga została wysłana.

Uzupełnij treść wiadomości